Body Cases:

Scottsdale Skinny

Scottsdale Skinny
Case #92231
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs
Scottsdale Skinny
Case #2563
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity Hispanic
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight 100 - 149 lbs

Mommy Makeover

Mommy Makeover
Case #99238
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs
Mommy Makeover
Case #42182
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity Hispanic
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed

Ab Etching

Ab Etching
Case #00912
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity Undisclosed
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs
Ab Etching
Case #0023
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight 100 - 149 lbs

Brazilian Butt Lift

Brazilian Butt Lift
Case #98274
 • Age 40 - 49
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight Undisclosed
Brazilian Butt Lift
Case #92231
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs

Tummy Tuck

Tummy Tuck
Case #99238
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs
Tummy Tuck
Case #93812
 • Age 40 - 49
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed

Liposuction

Liposuction
Case #98274
 • Age 40 - 49
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight Undisclosed
Liposuction
Case #93812
 • Age 40 - 49
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed

Arm Procedure

Arm Procedure
Case #3421
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight 100 - 149 lbs
Arm Procedure
Case #19834
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight Undisclosed

After Weight Loss Surgery

After Weight Loss Surgery
Case #23718
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity Undisclosed
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight Undisclosed
After Weight Loss Surgery
Case #6199-1
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight 200 - 249 lbs

Thighs Procedure

Thighs Procedure
Case #645311
 • Age 30 - 39
 • Gender Female
 • Ethnicity Hispanic
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed
Thighs Procedure
Case #09287331
 • Age 50 - 59
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height 5'0'' - 5'5''
 • Weight 100 - 149 lbs

Labiaplasty

Labiaplasty
Case #5602
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed
Labiaplasty
Case #54238
 • Age 18 - 29
 • Gender Female
 • Ethnicity White
 • Height Undisclosed
 • Weight Undisclosed

Magic Tight

Magic Tight
Case #946581
 • Age 40 - 49
 • Gender Female
 • Ethnicity Black
 • Height Under 5'0''
 • Weight 100 - 149 lbs
Magic Tight
Case #874261
 • Age 50 - 59
 • Gender Female
 • Ethnicity Black
 • Height 5'6'' - 6'0''
 • Weight 150 - 199 lbs